Dự án áp dụng CNTT trong công tác ghi điện, chấm xóa nợ cho ngành Điện.

          

     

  

 

Từ 2013, Công ty Siêu Tính tiến hành thử nghiệm độ bền các dòng sản phẩm máy tính bảng, sự tương thích phần mềm, phụ kiện hỗ trợ để thiết bị hoạt động tối ưu nhất cho công tác ghi điện và chấm xóa nợ cho ngành Điện (Tức thiết bị vẫn hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt, ngoài trời)
 
Trong năm 2014, Siêu Tính đã triển khai thành công trên diện rộng các dự án cung cấp máy tính bảng, góp phần vào công tác áp dụng CNTT nhằm hiện đại hóa công tác ghi điện, chấm xóa nợ cho ngành Điện.

 

< Trở về